ÚvodPojištění firemPojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Každá firma ze zákona odpovídá za újmu, kterou způsobí svému okolí při provozní činnosti. Z takové odpovědnosti mohou i vaší firmě vzniknout velmi vysoké náklady na úhradu vzniklých škod. I proto je pojištění odpovědnosti vedle pojištění majetku a příjmů třetím základním druhem pojištění každé firmy.

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada zvláštních druhů odpovědnosti upravená v různých právních předpisech, připravily pojišťovny i speciálních druhy pojištění odpovědnosti. Pro mnoho oblastí podnikání je dokonce pojištění odpovědnosti povinné a obvykle je označováno jako tzv. profesní odpovědnost.

Pojištění obecné odpovědnosti

Základní, neboli tzv. obecná odpovědnost je založena na principu provozní odpovědnosti každého podnikatelského subjektu. V pojištění obecné odpovědnosti se rozlišuje pojištění újmy způsobené na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Kromě náhrady újmy poškozenému, bývá součástí pojištění i úhrada nákladů na právní obranu v případě soudního projednávání.

V posledních letech se výrazně zvyšují náhrady přiznávané soudy u újmy na zdraví, proto je důležité nastavit u pojištění odpovědnosti dostatečně vysoký limit plnění. Pojišťovací makléři v INSIA pečlivě sledují soudní rozhodnutí a trendy na trhu. Doporučí vám limity pojištění na úrovni podniků podobné velikosti a s obdobným druhem podnikání jako vaše firma.

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Zvláštní právní úprava platí v Evropské unii i v řadě dalších států světa v oblasti ochrany spotřebitelů před újmou způsobenou nebezpečnými výrobky.  Občanský zákoník zavedl přísná pravidla, podle nichž odpovídá výrobce či prodejce za újmu způsobenou vadou výrobku, který uvedli na trh.

Konzultujte s pojišťovacími makléři v INSIA možnosti náležité ochrany vaší firmy proti možným nárokům vzniklým z odpovědnosti za výrobek. Zejména v případě exportu výrobků do zahraničí je kvalitní pojištění prakticky nezbytným předpokladem úspěšného obchodování.

Pojištění manažerů (D and O pojištění)

Zákonem stanovená osobní odpovědnost je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž jsou vystaveni vrcholoví manažeři vykonávající funkce v orgánech společností. Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelé společnosti s ručením omezeným, odpovídají společnosti celým svým majetkem za škodu, kterou způsobí porušením povinností.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž lze chránit společnost a její manažery, je pojištění odpovědnosti členů orgánů společností, ve světě známé jako D&O pojištění.

Makléři v INSIA mají se sjednáváním D&O pojištění dlouholeté zkušenosti. Spolupracují s předními pojistiteli na trhu a nepřetržitě sledují vývoj tohoto pojištění nejen u nás, ale i v zahraničí.

Více podrobností o pojištění manažerů najdete na stránkách www.predstavenstvo.cz

Pojištění profesní odpovědnosti

Profesní odpovědnost je pojmem používaným k označení zvláštní kategorie odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své podnikatelské činnosti služby vyžadující určité odborné znalosti. 

Jedná se přitom zejména o škody finančního charakteru, způsobené chybným postupem firmy. Typickou profesní škodou je např. vada projektu zpracovaného architektem nebo chyba v daňovém přiznání od daňového poradce.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž se lze bránit proti riziku náhrady případné škody, je pojištění profesní odpovědnosti.

Více o pojištění profesní odpovědnosti najdete na stránkách www.profesniodpovednost.cz

Speciální druhy pojištění odpovědnosti

Pro řadu oblastí podnikání existují speciální druhy pojištění odpovědnosti, které odpovídají zvláštní právní úpravě odpovědnosti dle příslušného zákona. Patří mezi ně například:

  • Pojištění odpovědnosti silničního a drážního dopravce– dle mezinárodní úmluvy CMR a příslušných ustanovení Občanského zákoníku
  • Pojištění odpovědnosti zasilatele– ve smyslu zasilatelské smlouvy dle Občanského zákoníku
  • Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažné havárie –povinné pojištění pro vybrané firmy dle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
  • Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu– dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě
  • Pojištění odpovědnosti za škodu z klinického hodnocení– dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech

Specialisté na pojištění odpovědnosti v INSIA vám pomohou najít vhodnou kombinaci pojištění odpovědnosti s ohledem na vaše podnikatelské zaměření.